תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
מידע כללי
רישום כמהנדסי תעשיה וניהול - לימודי השלמה להנדסאי במכללות אקדמיות
קבלת הנדסאים לתוכניות השלמה לתואר ראשון בהנדסה (מסמך מהמועצה להשכלה גבוהה)
קריטריונים לרישום במדור להנדסת בטיחות
הודעה בדבר רישום במדור בטיחות
הכרה בתעודות מטעם שלוחות של מוסדות לימוד בחו"ל
קריטריונים לרישום לפי המדורים
רשם המהנדסים והאדריכלים רשאי לבדוק את רמתו של המוסד בו למד מי שמבקש להירשם (בג"ץ 2621/04)
רשם המהנדסים והאדריכלים רשאי לבדוק את רמתו של המוסד בו למד מי שמבקש להירשם (בג"ץ 7510/05)
תנאים מוקדמים לרישוי מהנדסים ואדריכלים
מדיניות לימודים בהתכתבות או לימודים מרחוק
מערכת לבדיקת סטאטוס בקשה לרישום/רישוי
נוהל החזר כספי עבור כפל תשלום
נוהל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
נוהל רישום ורישוי– עולים ותושבים חוזרים
סיכום יום עיון מתו"ס שהתקיים ב-14/6/09
תשלום אגרה שנתית כפל אגרה
ראשי > Channels > רישום מהנדסים ואדריכלים > הנחיות ופרסומי הרשם
מידע כללי

(המידע שלהלן הוא מידע כללי מפושט לנוחות הקורא הנוסח המחייב הוא אך ורק זה המופיע בחוק ובתקנות)

 

1.       רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים בישראל הם שני שלבי הסמכה המעוגנים בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958. האחראי על הרישום והרישוי הוא רשם המהנדסים והאדריכלים.

 

 

 2.      באופן כללי, הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מותנית ב-:

א.             הכרת הרשם במוסד הלימוד (בארץ או בחו"ל).

ב.             הכרה ספציפית בתעודה שניתנה.

 

אין די בידיעה שהמוסד מוכר. ישנם מוסדות מוכרים המנהלים מסלולי לימוד מקוצרים או מנפיקים סוגי תעודות שונות. מומלץ לוודא מראש שהתעודה והתואר, משך הלימודים ומסלול הלימוד, לרבות היקף פטורים הניתנים וכן שיטת הלימוד (פרונטאלית ולא בהתכתבות או לימוד מרחוק) מוכרים עדכנית.

 

 3.     פנקס המהנדסים והאדריכלים כולל ענפים ובהם מדורים, המשקפים תחומי התמחות שונים. סיווג הזכאים לרישום בענף ובמדור  המתאים נעשה בהתאם למקצועות שנלמדו ולמגמת הלימוד המשתקפים מגליון המקצועות שנלמדו ופירוט תכנית הלימודים. הגדרות או כותרות על גבי הדיפלומה אינם מהווים קריטריון מספיק או מחייב לעניין הסיווג. (קריטריונים לרישום לפי המדורים

 

4.       הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס/אדריכל רשום, שצבר והוכיח כי צבר ניסיון מעשי מספיק של שלוש שנים בענף בו הוא רשום, החל מיום רישומו (קריטריונים לתנאי מינימום להגשת בקשה לרישוי כאדריכל).

 

5.      בהתאם לתקנות בדבר "ייחוד פעולות" שעל פי החוק (תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967, ישנן פעולות שרק מהנדס/אדריכל רשוי במדור מסוים - הנדסת מבנים, הנדסת כימיה, אדריכלות ואדריכלות נוף רשאי לעשותן. התקנות מפרטות מספר פעולות מקצועיות שרק מהנדס/אדריכל מוגדר רשאי לבצען, בהתאם למדור בו הוא רשום ולהיותו רשום או רשוי (כגון תכנון, הגשת תכניות, פיקוח עליון...) לגבי חלק מן הפעולות, נקבע בתקנות כי רשאים לבצען לגבי "מבנה פשוט" גם מהנדס מבנים או אדריכל רשום, או הנדסאי בנין או אדריכלות רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המנוהל במשרד התמ"ת, כל אחד בתחום הפעולות שמדור רישומו או תחום רישומו מתייחס. כך למשל, רשאים מהנדס רשום בהנדסת מבנים וכן הנדסאי בניין לבצע פעולות שיוחדו למהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים – במבנה פשוט בלבד.

 

6.      הרישוי, להבדיל מן הרישום, הוא בעל חשיבות משפטית ומעשית גדולה בעיקר לגבי המדורים בהם קיים ייחוד פעולות כאמור לעיל פעולה. ביצוע פעולה שייחודה כאמור, ללא רישיון, מהווה עבירה פלילית ולגבי מהנדס או אדריכל המבצע זאת ללא רישיון - זוהי גם הפרה של כללי האתיקה המשמעתית ועילה להיות מועמד לדין לפני ועדת משמעת. בשאר המדורים, אין לרישיון משמעות משפטית שכזאת. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם קיימת חשיבות מעשית לרישויון אף בתחומים בהם אין ייחוד פעולות, למשל כאשר מעסיקים או רשויות דורשות רישיון ואינן מסתפקות ברישום. יצויין כי לרשם המהנדסים והאדריכלים אין מידע מוסמך ומפורט אודות דרישות שכאלה.

 

7.      ישנם מקרים המצריכים זימון מועמד לרישום או רישוי להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת ללבן את היקף ואופי ההכשרה האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי)המוצגת מטעמו. במקרים מסוימים עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שהגיש או ביצע ולהתייחס לשאלות או בקשת הבהרות לגביהן.

 

8.      הגשת בקשה לרישום או רישוי כרוכה בתשלום אגרה ובצירוף מסמכים מסוימים לטופס הבקשה.

         כל שנה סכום אגרת רישום/רישוי משתנה, עפ"י הוראות מח' אגרות במשרד האוצר.

 

המסמכים שיש לצרף לבקשה לרישום:

-                דיפלומה מקורית

-                צילום גליון ציונים במקצועות שנלמדו

-                צילום תעודת זהות

*        מסמכים הנוספים, עפ"י דרישת הרשם לצורכי הרישום.

 

במידה והיו לימודים משולבים יש לצרף:

-                תעודת גמר מהלימודים הקודמים

-                צילום גליון ציונים מהלימודים הקודמים

*        מסמכים הנוספים, עפ"י דרישת הרשם לצורכי הרישום.

 

לימודים במדינות חוץ:

-                דיפלומה מקורית

-                תרגום דיפלומה בעברית או באנגלית

-                גליון ציונים

-                תרגום גליון ציונים בעברית או באנגלית

-                צילום תעודת זהות

*        מסמכים הנוספים, עפ"י דרישת הרשם לצורכי הרישום.

 

המסמכים שיש לצרף לבקשה לרישוי:

-                למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את המסמכים הנדרשים בטופס.

-                ייתכן ונזדקק למסמכים נוספים עפ"י הדרישה של ועדת הרישוי.

 

8.             לזכאים לרישום או לרישוי מונפקת תעודת רישום/רישוי.

על כל שינוי כתובת או פרטי שם, פרטי/משפחה, יש לעדכן את המשרד באמצעות טופס שינוי פרטים אישיים (אתר הרשם/טפסים), פקס או באמצעות פניות הציבור, על מנת לייעל את שירותנו. 

תעודת הרישוי תקפה לשנה קלנדרית ויש לחדשה באמצעות תשלום אגרה בתחילת כל שנה אזרחית.  אחרי תאריך 15/2, עפ"י החוק, ישלח רשיון תמורת כפל תשלום.

 

9.       תהליכי בדיקת הזכאות לרישום ולרישוי כרוכים בכינוס ועדות מקצועיות המייעצות לרשם וגמר התהליך אורך זמן בהתאם.

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.