תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק חופשה שנתית, תשי"א1951- 1
תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958
תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963
תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > חקיקה בתחום הסדרה ואכיפה > חופשה שנתית
תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו36- לחוק חופשה שנתית, תשי"א1951-, אני מתקין תקנות אלה:

1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה

בפנקס-החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון-חופשה, פרטים אלה:

(1) השם, שם האב ושם המשפחה;

(2) מספר הזהות;

(3) תאריך התחלת העבודה;

(4) מועד החופשה שניתנה;

(5) דמי-החופשה ששולמו ותאריך התשלום;

(6) תאריך בו חדל העובד לעבוד -

(7) פדיון-החופשה ששולם ותאריך התשלום.

2. תחולה

הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס-חופשה והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח-העבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1.

3. מקום החזקת הפנקס

פנקס-חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1.

4. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ד' באב תשי"ז (1 באוגוסט 1957).

 

_________________________________

1 ק"ת תשי"ז, 1437.

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.