תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תפקידו וסמכויותיו של הרשם
פיקוח
פרוקים
יישוב סכסוכים
רישום אגודות ושינוי תקנונים
האגף לאיגוד שיתופי - כרטיס ביקור
אנשי קשר
שיעבודים ושרת תשלומים
קנסות מינהליים
טפסים (טופסנט)
קישורים חשובים
מצבת האגודות השיתופיות
סוגי האגודות השיתופיות
חקיקה רלוונטית לאגודות שיתופיות
קנסות מינהליים
תקנות חדשות
הוראות דיווח כספי וביקורת באגודות שתופיות
נוהל אישור נהול תקין
ראשי > Channels > רשם האגודות השיתופיות
תפקידו וסמכויותיו של הרשם

      תפקידי רשם האגודות השיתופיות

 • בקרה ופיקוח על אגודות שיתופיות והוצאת צווי חקירה לבדיקת פעולות אגודות שיתופיות.
 • רישום אגודות שיתופיות חדשות וכן רישום שינויי תקנון באגודות שיתופיות קיימות.
 • יישוב סכסוכים בין חברי אגודה לאגודה בדרך של פישור, גישור או בירורים המתנהלים הן על ידי עובדי
  משרד הרשם והן על ידי בוררים בעלי הכשרה הממונים ע"י רשם האגודות השיתופיות.
 • פירוק אגודות שיתופיות כולל מינוי מפרקים לאגודות, הן מבין עובדי רשם האגודות השיתופיות והן
  מפרקים בעלי הכשרה הממונים על ידי רשם האגודות השיתופיות.
 • הגשת תביעות משפטיות כנגד אגודות שיתופיות בגין אי הגשת מאזנים או אי קיום או דיווח על אסיפות כלליות
  ובחירת ועד לאגודה קיימת.
 • ניהול פעולות הסברה הן על ידי קיום ימי לימוד לאגודות שיתופיות והן על ידי הרצאות ופרסום מאמרים
  בנושאי אגודות שיתופיות ועריכת מחקרים והוצאה לאור של פרסומים בנושא.
 • רישום שעבודים ומשכנתאות אשר מוטלים על אגודה שיתופית והן מחיקתם.
 • בדיקת מאזני אגודות שיתופיות ומערכת ניהול החשבונות של האגודות.

מידע כללי

האגודה השיתופית הנה אחת מבין חמשת התאגידים בתחום המשפט הפרטי בישראל, ובבסיס הניהול עצמי בדרך דמוקרטית, לרווחת החברים, לפי עקרונות הקואופרציה. האגף לאיגוד שיתופי מטפל כיום ב - 3200 אגודות שיתופיות קיימות.

 

מהו קואופרטיב?

 

על פי הגדרת ברית הקואופרציה הבינלאומית (ICA) משנת 1995, קואופרטיב הוא:

"התאגדות של בני אדם, מרצונם החופשי, על מנת לספק את צורכיהם ו/או שאיפותיהם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות באמצעות מערכת עסקית שהיא בבעלותם המשותפת, בניהולם הדמוקרטי ובשליטתם העצמאית".

 

התנועה הקואופרטיבית כוללת כמיליון חברים וכוחה בחקלאות הקואופרטיבית על צורותיה, כ 75- אחוזים מהתוצר החקלאי במדינת ישראל, 38 אחוזים ממערך התובלה בישראל, 90 אחוזים מהתחבורה הציבורית, ו-15 אחוזים מאפיית הלחם. לאגודות השיתופיות בעלות או שותפות בתאגידי משנה רבים בכל המגזרים ולכן השפעתה ניכרת על הכלכלה בישראל (לדוגמה: התעשייה הקיבוצית).

 

מטרות ויעדים

בפני האגף לאיגוד שיתופי משימות שונות בתחומים הבאים:

·        התחום המשפטי

·        התחום המחקרי

·        התחום החינוכי- הסברתי

מבנה ארגוני

האגף לאיגוד שיתופי מונה שלוש יחידות:

1.       יחידת הפיקוח

2.       היחידה להסברה והדרכה.

3.       היחידה המשפטית על מחלקותיה:

·        המחלקה המשפטית- פיקוח, תביעות.

·        המחלקה המשפטית- פירוקים.

·        המחלקה המשפטית- בוררויות.

·        המחלקה לשעבודים.

רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות השיתופיות מתמנה על ידי שר התמ"ת.

 

תפקידיו וסמכויותיו של הרשם רבות ורחבות לעומת תפקידיהם של רשם החברות ושל רשם העמותות. זאת לאור האופי המיוחד של התנועה הקואופרטיבית בהיותה תנועה כלכלית חברתית, המקבלת בדרך כלל עידוד ותמיכה מהמדינה, נוכח מעמדה של התנועה במשק הלאומי, בהתיישבות, בקליטת עלייה, בביצור גבולות המדינה ובהתגייסות לביטחונה.

 

המחוקק, ובעקבותיו גם הפסיקה, הקנו לרשם סמכויות נרחבות ומקיפות הכוללות בין היתר: שיקול דעת ברישום אגודות ובשינוי סיווגן, סמכות לבירור בסכסוכים הנוגעים לעסקי האגודות השיתופיות, חקירות בעסקי אגודה ובדיקת פנקסיה, סמכות ייחודית בפירוק אגודות שיתופיות וכיו"ב סמכויות ניהוליות ומשפטיות (ראה להלן).

 

האגודה השיתופית, השונה באופייה ובמהותה מכל תאגיד אחר, מחייבת כי בראש המערכת יהיה גוף שיתווה, יפקח וישמור על צביון האגודות השיתופיות. החברים אשר בוחרים להתאגד במסגרת של אגודה שיתופית מקבלים על עצמם את סמכותו המקיפה של הרשם מתוך אמונה כי הרשם הוא זה המייצג בדרך ובצורה הטובה ביותר את הדרך הנכונה לצורכי הפעלה של התאגדות בצורת אגודה. נסקור להלן בקצרה חלק מהסמכויות שהוענקו לרשם.

 

שיקול דעת הרשם בעת רישום אגודה

בניגוד לרישום חברה בו חייב רשם החברות לרשום כל חברה הממלאת אחר דרישות החוק, המחוקק העניק לרשם שיקול דעת מוחלט לסרב לרשום אגודה גם אם מולאו על ידה כל התנאים הנדרשים על פי הפקודה.

 

עיקר סמכויות ותפקידי הרשם

לרשם מעל לחמישים סמכויות בנושאים שונים בפקודה ובתקנות שהותקנו על פיה:

 

סמכויות הרשם בפקודת האגודות השיתופיות

·        רישום אגודה (סעיף 9 לפקודה) - בודק את מהות המתאגדים, מטרות האגודה, השם המוצע ע"י מייסדי האגודה והתקנון.

·        תיקון תקנות האגודה (סעיף 12 לפקודה ותקנות היסוד ואישור שינוי בתקנון האגודה).

·        סיווג אגודה (סעיף 7 לפקודה).

·        אישור מיזוג אגודות (סעיף 13 לפקודה).

·        כינוס אסיפה כללית (סעיף 14 (2) לפקודה).

·        מינוי מבקר חשבונות (סעיף 20 לפקודה), הרשם הוא מועצת רואי החשבון של האגודה.

·        לרשום אגרות חוב, משכנתאות ושעבודים (סעיף 26 לפקודה והעברת שעיבוד סעיף 27 לפקודה).

·        אישור למתן הלוואות למי שאינם חברים (סעיף 36 (ו) לפקודה). אישור תרומה לצורכי צדקה (סעיף 42 לפקודה).

·        עריכת חקירה (סעיף 43 לפקודה).

·        עריכת בדיקה (סעיף 44 לפקודה).

·        חלוקת משא ההוצאות בעת חקירה או בדיקה (סעיף 45 לפקודה).

·        החלטה על פירוק אגודה ומינוי מפרק ופיקוח על הפירוק (סעיפים 46-48 לפקודה).

·        בחינה אגב מהלך הפירוק את התנהגותם של פקידי האגודה עובדיה, מתן הוראה להחזר כספים (סעיף 49 לפקודה).

·        ביטול רישום האגודה (סעיף 50 (1) 50 (2) לפקודה).

·        יישוב סכסוכים סעיף 52 (2) לפקודה

·        עיקול זמני של נכסים (סעיף 53 לפקודה).

·        העמדה לדין של מי שאינו פועל בהתאם לפקודה והוראות הרשם (סעיף 57 לפקודה).

·        אישור הסדרי נושים (סעיף59 (1) (ג) לפקודה.

·        התקנת תקנות (סעיף 64 לפקודה): תקנון לדוגמא, טפסים, הנהלת חשבונות, ספרים ופנקסים שינוהלו ע"י האגודה, רשימת הדו"ח שיש להגיש לרשם, הסמכת אנשים לחתום בשם האגודה.

·        הפיכת אגודה לחברה (סעיף 345 לחוק החברות).

 

סמכויות הרשם על פי התקנות

 

האגודות השיתופיות בוררות בסכסוכים, התשל"ב - 1972:

 

·        הרשם רשאי ליישב את הסכסוך בעצמו או להעבירו לבורר אחר שיבחר (תקנה 2).

·        הרשם רשאי להעביר בורר מתפקידו (תקנה 3).

·        הרשם רשאי על פי בקשת צד, להפחית שכר או הוצאות שקבע הבורר והחלטתו תהיה סופית (תקנה 15).

·        הרשם מאשר פסקי בורר (תקנה 52 (4)).

·        קביעת דמי עזיבה לעוזבי הקיבוץ בקיבוצים אילון, בית בית קמה, כפר בלום דברת, יסעור מסדה מפלסים. - בחלק פיקוח ובקרה.

 

תקנות האגודות השיתופיות חברות, התשל"ג - 1973:

 

·        נסיבות מיוחדות להכרה בחבר (תקנה 2 (א) לתקנות החברות).

·        פקיעת חברות - עם הכרזת החבר כפושט רגל ואם הוא תאגיד עם מתן צו פירוק זולת אם התיר הרשם את המשך חברותו (תקנה 5 (2)).

·        תיקון פנקס החברים (תקנה 6 לתקנות החברות).

·        קביעת בן ממשיך (תקנה 6 ד' לתקנות החברות).

·        קביעת ועדת קלפי לצורך עריכת בחירות (תקנה 42 לתקנות החברות).

·        קביעת פדיון מניות (תקנות 9-18 לתקנות החברות).

·        קביעת ריבית על פיגור בפדיון מניות (תקנה 16 לתקנות החברות).

·        זכויות של חבר יוצא או מוצא מקיבוץ וממושב שיתופי (תקנות 20-19 לתקנות החברות).

 

תקנות האגודות השיתופיות הוראות כלליות, התשל"ו - 1976:

 

·        אישור חלקות דיבידנד (תקנה 2 (ד) הוראות כלליות).

·        הענקת זכויות עיון (תקנה 4 (6) להוראות כלליות).

 

תקנות האגודות השיתופיות ייסוד, התשל"ו - 1976:

 

·        קביעת סוג האגודה ושינוי שמה על ידי הרשם.

·        שינוי שם האגודה (תקנה 7 (ה') ) - כולל שינוי שם בעצמו בעקבות החלטה על שינוי סיווגה.

·        אישור שינוי התקנון - מראש ודרישה להכנסת שינויים בתקנון, תקנה (7)).

 

תקנות האגודות השיתופיות ניהול וביקורת חשבונות:

 

·        מינוי מבקר חשבונות, באגודה שאינה חברה בברית פיקוח ואשר לא מינתה בעצמה מבקר (תקנה 10  לתקנה) ,
 (תקנה 7)

·        הארכת מועדים להגשת דוחות כספים.

 

תקנות האגודות השיתופיות פירוק , התשמ"ד - 1984:

 

·        הודעה בדבר מינוי מפרק (תקנה 2).

·        מינוי מפרק נוסף או יותר (תקנות 3 - 4).

·        דרישת ערובה על ידי הרשם מהמפרק (תקנה 5).

·        שחרור מפרק מכהונתו מיוזמתו או לפי בקשת המפרק (תקנה 7).

·        קביעת שכר המפרק (תקנה 29).

·        שמיעת ערעור על החלטת המפרק. (תקנה 34).

·        חקירת פעולות המפרק (תקנה 37).

·        חידוש הרישום של אגודה שבוטלה (תקנה 40).

 

תקנות האגודות השיתופיות רשויות האגודה:

 

·        קביעת מועד קיום אסיפה כללית (תקנה 3).

·        חקירה בנושא המאזן אם לא אושר באסיפה הכללית (תקנה 5 (ה)).

·        כינוס אסיפה כללית לפי הוראות הרשם (תקנה 16).

·        מתן היתר ליו"ר האגודה לשמש בתפקיד מינהלי וביצועי באגודה, (תקנה 24 (ג)).

·        קביעת הפסולים לכהונה בועד (תקנה 26 לתקנה).

·        מינוי ועד ממונה (תקנה 28 (א) לתקנה).

·        הארכת כהונת ועד (תקנה) 28 (ב) (א) לתקנה).

·        קביעת הרכב הועד בעת החקירה תקנה (28 (ב) (א).

·        פסילת בחירת ועד.

·        אישור מינוי מבקר פנימי (תקנה 30 (ג).

·        קביעת יו"ר ומזכיר לאסיפה שכינס הרשם. (תקנה 16 (ב)).

·        מינוי ועדת קלפי (תקנה 42).

·        אישור הרשם, באגודה לתחבורה, של ממלא מקום כדי לא לפגוע ביציבות האגודה (תקנה 60).

 

סמכויות הרשם על פי הצווים

 

לשר העבודה והרווחה סמכות להוציא צווים הפוטרים אגודות שיתופיות הנקובות בצו מהוראות הפקודה. חלק מסמכויות השר הואצלו לרשם.
ההסבר למתן סמכות מרחיקת לכת כזו היא, שאין לצפות מראש את כל הסיטואציות האפשרויות ולמנותן כחוק ולפיכך ראוי היה לאפשר גמישות:

 

·        סמכות לפטור אגודות מהוראות סעיף 16 לפקודה, המתיר לחבר קול אחד וחלקים שווים ברכוש האגודה.

·        סמכות לפטור אגודה שמספר חבריה פחת מ- 7 מהוראות הפקודה.

·        סמכות למנות מורשה חתימה אחד שיהיה רשאי לחתום על כל מסמך בשם האגודה. (לפי תקנה 31 (א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה).

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.