תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002
דוגמה לנוסח הודעה לעובד (תנאי עבודה)
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > רשימה כוללת של חוקים בתחום העבודה > חוקים באחריות בלעדית של שר התעשיה המסחר והתעסוקה > חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - כולל חקיקת משנה
תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו11- לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב2002- (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים, שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.  צורת ההודעה

(א)  הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה לפי סעיף 2 לחוק, תיערך לפי טופס 1 שבתוספת.

(ב)  הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים, כאמור בסיפה של פסקה (8), בסעיף 2(א) לחוק, תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.

(ג)  הודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיף 3 לחוק, תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.

2.  פרטים נוספים

בהודעה לעובד לפי סעיפים 1 ו3- לחוק, ייכללו גם פרטים אלה:

(1)  הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת;

(2)  תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, התשי"ח1958-, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולענין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע - גם שיעור התשלום.

3.  פטור לסוגי מעבידים

מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א1991-, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק.

תוספת

טופס 1

(תקנה 1(א))

 

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

 

1.  שם המעביד:.............................................................

    הישות המשפטית: .......................................................

    מס' זהות:..................... /מס' רישום (תאגיד):...................

    מען:.........................................................................

 

    שם העובד:................................................................

    מס' זהות:..................................................................

    מען:.........................................................................

 

2.  תאריך תחילת העבודה:........

    תקופת החוזה מיום......... עד יום.......... /תקופת החוזה אינה

    קצובה*.

 

3. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן:

    א.  .........................................................................

    ב.  .........................................................................

    ג.  ..........................................................................

 

4.  שם הממונה הישיר של העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר:

                                                                                  

 

5.  הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית / שכר שעה / שכר יום / שכר שבוע / שכר תוצרת / שכר קיבולת / אחר*:   

 

6. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג... , דרגה..............

 

    אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי -

    סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו)
     בהתאם לבסיס השכר, הוא........ שקלים חדשים. פירוט כלל 
     התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן:

 

                      תשלומים קבועים

                 תשלומים שאינם

סוג התשלום**

מועד התשלום

סוג התשלום**

מועד התשלום***

.............                         ....                                        

.............                         ....                                        

.............                         ....                                        

.............                         ....                                        

 

_________

* מחק את המיותר.

** פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר-יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע.

*** אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת. 

 

7.  אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד.. שעות/אורכו של שבוע
העבודה הרגיל של העובד. שעות*.

  

8.  יום המנוחה השבועי של העובד:................ **.

 

9.  תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

 

סוג התשלום

הגוף המקבל ושם התכנית

אחוז הפרשה

של העובד

אחוז הפרשה

של המעביד

תאריך תחילת

התשלום

פנסיה              .............................                    ...........

ביטוחים            .............................                    ...........

חיסכון (קרן       

השתלמות ואחר) .............................                    ...........

אחר:               .............................                    ...........

 

10. אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם
       קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים
       שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא:

     .............................................................................

     .............................................................................

     והמען לפניה אליו הוא:.................................................

________

* מחק את המיותר.

** אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת.

 

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

תאריך:..............                    חתימת המעביד:...................

 

טופס 2

(תקנה 1(ב))

 

הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

 

1.  שם המעביד:.............................................................

    הישות המשפטית: .......................................................

    מס' זהות:..................... /מס' רישום (תאגיד):...................

    מען:.........................................................................

 

    שם העובד:................................................................

    מס' זהות:..................................................................

    מען:.........................................................................

 

     תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

 

סוג התשלום

הגוף המקבל ושם התכנית

אחוז הפרשה

של העובד

אחוז הפרשה

של המעביד

תאריך תחילת

התשלום

פנסיה              ............... .............                    ...........

ביטוחים            .............................                    ...........

חיסכון (קרן       

השתלמות ואחר) .............................                    ...........

אחר:               .............................                    ...........

 

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

תאריך:..............                    חתימת המעביד:...................

           

טופס 3

(תקנה 1(ג))

 

הודעה על שינוי בתנאי העבודה

 

אל:

שם העובד:....................................................................

מס' זהות:......................................................................

מען:............................................................................

מאת:...........................................................................

שם המעביד:..................................................................

הישות המשפטית:...........................................................

מס' זהות:......................... /מס' רישום (תאגיד):...................

מען:............................................................................

 

בהתאם לסעיף 3 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב2002-, אני מודיעך על שינוי בתנאי העבודה שלך, כמפורט להלן:

 

      הפרט שבו חל השינוי

               השינוי שחל

..........................................                                        

..........................................                                        

..........................................                                        

..........................................                                        

 

תאריך תחילת השינוי הוא:...................

 

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

תאריך:..............                    חתימת המעביד:...................

 

_________________________________

1 ק"ת תשס"ב, 927.

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.