תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 (27.705)
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970 - 1
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987
חוק דמי מחלה - כולל חקיקת משנה
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס"ג-2003
הגנת השכר
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - כולל חקיקת משנה
חוק חופשה שנתית התשי"א-1951
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 ותקנותיו
חוק החניכות, תשי"ג-1953 - כולל חקיקת משנה
פקודת מחלקת העבודה, 1943
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 - כולל חקיקת משנה
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965
חוק רישוי בעלי מלאכה, התשל"ז-1977
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקררים מיוחדים), התשמ"ז-1987
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 - כולל חקיקת משנה
חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 - כולל חקיקת משנה
חוק שירות עבודה בשעת-חרום, התשכ"ז - 1967
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945 - כולל חקיקת משנה
חוק החשמל, התשי"ד-1954 - כולל חקיקת משנה
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז - 1997
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א - 2001
חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
הודעה על תיקון ההיתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנו - 1996
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 ותקנותיו
פקודת האגודות השיתופיות - כולל חקיקת משנה
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954
חוק פיצויי-פיטורים, תשכ"ג - 1963
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > רשימה כוללת של חוקים בתחום העבודה > חוקים באחריות בלעדית של שר התעשיה המסחר והתעסוקה > חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - כולל חקיקת משנה
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - כולל חקיקת משנה

תמונה גרפיתחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תמונה גרפיתתקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002
תמונה גרפיתדוגמה לנוסח הודעה לעובד (תנאי עבודה)
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.