הגדל גופן הקטן גופן
תמונה גרפית
דף הבית תמונה גרפיתיצירת קשר תמונה גרפית תמונה גרפיתפניות ציבור תמונה גרפית תמונה גרפית
 תמונה גרפית
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה>
TopMenu
תמונה גרפיתדף הבית
תמונה גרפיתיצירת קשר
תמונה גרפיתטפסים שימושיים
תמונה גרפיתפניות ציבור
תמונה גרפיתידיעון המטה
 

גרסת הדפסה


 

תוכן העניינים:

1.       כתובת

2.       טלפונים

3.       פקס 

4.       דוא"ל

5.       כתובת אתר

6.       מי אנו?

7.       מה אנו עושים?

8.       מה הם היעדים/מטרות/חזון שלנו?

9.       צור קשר

10.   הערות


כתובת:

רחוב בנק ישראל 5, ירושלים.

 

טלפונים:

02-6662501 ו- 02-6662584 ימים א'-ה':  8:00-16:00

  

דוא"ל:

Limor.Tzarfati@Economy.gov.il

mateh.shiluv@economy.gov.il

 

כתובת אתר:

http://www.economy.gov.il/mugbalut

 

מי אנו?

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פועל לשילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בעבודה, הן כשכירים והן כעצמאים, תוך דגש על מיצוי יכולותיהם האישיות והעלאת רמת חייהם, שכר עבודתם ותנאי עבודתם. המטה מספק שירותים על פי חוק, מפתח ומפעיל תכניות מתוך התייחסות הן למאפייני ולצרכי השוק והמעסיקים והן לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות לסוגיה ולדרגותיה, וליכולות עבודתם.

קידום מטרות המטה נעשה על בסיס הידע המצטבר בארץ ובעולם ומתוך שיתוף פעולה בין המטה לבין משרדי ממשלה נוספים, מיזם תב"ת, מעסיקים, ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, אנשי מחקר ואקדמיה וארגונים המספקים שירותים לאנשים עם מוגבלות

 

מה אנו עושים?

תפקידי המטה

1.      פעילות בשיתוף מעסיקים להגברת המודעות ולשילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה.

2.      שילוב אנשים עם מוגבלות הכשירים ומעוניינים לעבוד בשוק העבודה.

3.      פיתוח פרויקטים לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה.

4.      קידום אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

5.      חקיקה- יישום וייזום.

6.      איגום הידע הקיים בארץ ובעולם בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

 

תחומי העבודה של המטה והתכניות אותן הוא מפעיל

עידוד מעסיקים

7.      הפעלת תקנות שכר מינימום מותאם וחוק זכויות אנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים. אדם עם מוגבלות שיכולת העבודה שלו מופחתת ביחס לזו של אדם ללא מוגבלות באותו תפקיד, רשאי להגיש בקשה לקביעת שכר מותאם, שהוא חלק יחסי משכר המינימום, בהתאם לגובה יכולת העבודה של האדם. קביעת יכולת העבודה מתבצעת באמצעות אבחון במקום העבודה, הכולל תצפית על ביצע העבודה, שיחה עם העובד ועם המעסיק וכן עם עובד השמה אם ישנו, ואם העובד מעוניין במעורבותו בתהליך.על מנת לאפשר שילוב בתעסוקה בקהילה גם למי שיכולת העבודה שלו מופחתת מאוד, חוק זכויות אנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים מאפשר לאדם שיכולת העבודה שלו היא עד 19% מיכולת העבודה של אדם ללא מוגבלות באותו התפקיד, להגיש בקשה לקביעת מעמדו כמשתקם ולקביעת גמול העבודה המגיע לו בהתאם ליכולת עבודתו. משתקם אינו מועסק ביחסי עובד-מעביד אך הוא זכאי לגמול עבודה כאמור ולזכויות הסוציאליות המפורטות בחוק כגון ימי חופשה ומחלה והחזר הוצאות נסיעה.

8.      השתתפות במימון התאמות לעובד עם מוגבלות במקום העבודה, על פי התקנות. מעסיק של עובד עם מוגבלות הנזקק להתאמות כגון מחשב מותאם לעובד עם מוגבלות ראיה, מעלית או מעלון לעובד עם מוגבלות פיזית, הדרכה מיוחדת, תרגום לשפת הסימנים או תמלול לעובד עם מוגבלות שמיעה וכיוצא בזה, רשאי להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון ההתאמה. המימון ניתן בהתאם לגובה ההוצאה עד לסכום מרבי הקבוע בתקנות, המשתנה בהתאם לסוג ההתאמה.

9.      התאמת כלי המשרד לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות (כגון מסלול תעסוקה, חונכות עסקית) .

10.   חיבור בין מעסיקים לעובדים באמצעות פיתוח פורטל ייעודי ויוזמות ממוקדות.

11.   יצירת תו חברתי, וייסוד אותות ומענקים לעסקים המעסיקים אנשים עם מוגבלות.

12.   קידום וייזום חקיקה היוצרת כלים לעידוד מעסיקים לשילוב עובדים עם מוגבלות.

13.   מרכזי תמיכה למעסיקים -
המטה פתח 3 מרכזים לליווי מעסיקים של אנשים עם מוגבלות בפריסה ארצית: נהריה, ת"א, ב"ש.
המרכזים החדשים מרכזים תחת קורת גג אחת את הכלים שמציע המטה למעסיקים של אנשים עם מוגבלות.

מעסיקים יכולים לקבל באמצעותם מידע, סיוע במילוי טפסים לקבלת מענקים, ייעוץ על-ידי אנשי מקצוע וכן ליווי ארוך טווח במסגרתו נבנית ומיושמת תכנית מותאמת לעסק על ידי מנהל תיק מקצועי.

פיתוח מסלולי תעסוקה

14.   תמיכה והדרכה של אנשים עם מוגבלות המעוניינים להקים עסק או המפעילים עסק ומעוניינים בסיוע על מנת לבססו או להגדילו.

15.   שילוב אנשים עם מוגבלות במסלול התמחות בשירות המדינה, על מנת להקנות להם ניסיון תעסוקתי שיקל שילובם בעבודה בשוק הפרטי ( סיוע בהפעלת מכרז של אגף הרכש במשרד האוצר)

16.   שילוב עובדים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה שיקומית במסלול עבודה נתמכת בשירות המדינה ( סיוע בהפעלת מכרז של אגף הרכש במשרד האוצר) .

17.   פיתוח תכנית לשילוב בעבודה של בוגרי החינוך המיוחד והמשולב.

18.   תכניות לשדרוג עובדים עם מוגבלות ולקידומם בהיבט התפקיד, השכר ותנאי העבודה. מטרת התכנית להבטיח כי עובד עם מוגבלות ששולב בעבודה יוכל לשפר את יכולת העבודה שלו ולהתקדם במקום עבודה, תוך שיפור רווחתו האישית והכלכלית, מימוש ומיצוי יכולותיו התעסוקתיות.

איגום הידע וחשיפתו לציבור

המטה עוסק באיגום הידע הקיים בארץ ובעולם בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. בנוסף יוזם המטה ומקיים סקרים ומחקרים ייעודיים בנושאים שונים בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות.

המידע המרוכז מופיע באתר האינטרנט של המטה בכתובת:
http://www.economy.gov.il/mugbalut

במטה מחלקת פניות ציבור אליה ניתן לפנות בבקשה לסיוע בכל הנוגע לתעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה וכן בבקשות לנתונים ולמידע בנושא.

 

אוכלוסיית יעד

אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם , ארגונים המייצגים אותם, עסקים פרטיים וציבוריים כאחד, אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה , גופים הנותנים שירותים לאנשים עם מוגבלות והציבור הרחב

 

מה הם היעדים/מטרות/חזון שלנו?

המטה הוקם עם חזון מוגדר, לפעול לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה אשר ממצה את היכולות האישיות של הפרט ותוך חתירה לקידום  העובד במקום עבודתו, הן מבחינת התפקיד והן מבחינת השכר וכל זאת בכדי לשפר את איכות החיים של האדם עם המוגבלות ושל משפחתו ולסייע לו להיות חלק תורם ונתרם בקהילה. היעדים של המטה לשנת 2020 הם: א. העלאת שיעור התעסוקה מ- 51% ל -63%. ב. צמצום פערי השכר הממוצע ברוטו בכ- 50% (מ- 1000 ₪ ל – 500 ₪). ג. העלאת שיעור העצמאים מ- 15% ל- 20%. ד. הכפלת שיעור המעסיקים ומשרות מגוונות מ- 5% ל – 10%. ה. הגדלת מספר המשתתפים במסלול הממשלתי מ – 300 ל- 1000 .

ו. העלאת שיעור העובדים עם מוגבלות בתקנים במגזר הממשלתי מ- 2.5 ל -6% .

 

הערות:

פעילותו של המטה נעשית תוך ממשקים עם גורמים רבים ובהם משרדי ממשלה שונים ויחידות סמך, מעסיקים, ארגוני זכויות וסנגור, גופי שיקום וכמובן גם עם אזרחים- אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. המטה מקפיד ליזום מפגשים עם ארגונים, יחידות ממשלתיות ומעסיקים וכן נענה להזמנות מגופים אלה, כך שנציגי המטה מגיעים לעיתים תכופות להרצאות והסברים  אודות כלי המטה. זאת ועוד, המטה נענה גם לבקשות אזרחים, להיפגש  ולדון בנושאים בהם יכול המטה לסייע לפונים בקידום מטרותיהם

 

צור קשר

mateh.shiluv@economy.gov.il

  

ניתן ליצור איתנו קשר בדרכים הבאות:

טלפון - 02-6662501, 02-6662584 | שליחת דואר אלקטרוני | פייסבוק

  

 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.